Школа молодого учителя

Модуль дзейнасці настаўніка па засваенні і прымяненні сучасных адукацыйных тэхналогій

Мэты
і задачы
Зместавыя і працэсуальныя характарыстыкі
Прафесійнае самаўдасканаленне
 
Змест
Формы і метады
 
 
1. Засваенне педагагічных ідэй і філасофска-метадалагічных прадпасылак адукацыйных тэхналогій
*Адаптацыя ў прасторы сучасных адукацыйных тэхналогій;
*Праблемнае развіццёвае навучанне;
*Індывідуальны асобасна-арыентаваны падыход;
*Дзейнасць у сістэме суб’ект-суб’ектных адносін;
1.Матывацыйнае забеспячэнне дзейнасці настаўнікаў:
*Значымасць работы;
*Навізна;
*Матэрыяльная ўзнагарода;
*Становішча ў калектыве;
2.Інфармаванне аб дасягненнях сучаснай навукі і практыкі;
3. Удзел у семінарах і канферэнцыях;
 
 
 
*Авалоданне новымі формамі работы;
2. Задума і пабудова індывідуальнай метадычнай работы
Стварэнне сістэмы асобасна зацвярджаючых сітуацый: *рэфлексіўны дыялог (абгрунтаванне прынцыпіяльных пазіцый дзейнасці), *прафесійны дыялог (складанне інавацыйных карт), *майстар-клас, самааналіз урока, узаеманаведванне, час абароны пазіцыі;
*Узоры і варыянты рэалізацыі дадзенай сітуацыі;
*Канструяванне праекта уласнай сістэмы дзейнасці;
3. Распрацоўка і апрабацыя тэхналогій на ўроках і ў пазаўрочнай дзейнасці;
*Крытэрыі ацэнкі эфектыўнасці тэхналогій: мэтавыя, змястоўныяпрацэсуальныя;
*Пашырэнне сферы самастойнасці інавацыйнай дзейнасці ў прымяненні адукацыйных тэхналогій;
*Самарэалізацыя і аказанне дапамогі калегам;
4. Давядзенне уласнага вопыту да цэласнай сістэмы;
*Паняцце аб аўтарскай сістэме;
*Стварэнне атмасферы творчасці і
*Самаразвіццё і самарэалізацыя асобы;
свернуть

Прыкладныя фармулёўкі пытанняў і заданняў з улікам запатрабаваных узроўняў засваення вучэбнага матэрыялу

Узровень засваення
вучэбнага матэрыялу
 
Тып заданняў
 
Фрагменты фармулёвак заданняў і пытанняў
Уяўленне
Заданні на агульнае ўяўленне, распазнаванне, арыентацыю, паўтор азначэнняў, пазнаванне, прыпамінанне, выдзяленне аб’екта, пералічэнне прыкмет, выбар правільнага варыянта адказу і інш.
Заданні: Адабраць… Выбраць… Падкрэсліць… Знайсці ў табліцы… Закончыць фразу… Выбраць правільны адказ…Назваць… Выказаць агульнае меркаванне… З прыведзенага спісу выпісаць… Распазнаць (па адметных прыкметах)… Указаць… Дапісаць… Пералічыць факты… Распазнаць па якіх-небудзь прыкметах…
Пытанні: Якія з пералічаных варыянтаў можна аднесці да…? Ці згодны вы са сцвярджэннем…? Якія з пералічаных паняццяў з’яўляюцца…?
Разуменне
Заданні, якія патрабуюць тлумачэнне сутнасці якіх-небудзь паняццяў, з’яў, працэссаў, асноўных асаблівасцей, уласцівасцей прыкмет.
Заданні: Узнавіць… Даць азначэнне і патлумачыць яго… Суаднесці паняцце з яго азначэннем… Суаднесці факты і з’явы… Апісаць структуру, прыкметы, асаблівасці, паслядоўнасць працэсаў і узаемасувязь… Патлумачыць сутнасць, асаблівасці, узаемасувязь… Растлумачыць з дапамогай канкрэтных прыкладаў якія-небудзь з’явы… Даць трактоўку… Сфармуляваць…
Пытанні: У чым сутнасць той ці іншай з’явы? У якой паслядоўнасці…? Як…? Што такое…? Для чаго…? Якія вам вядомы… і чым яны вызначаюцца? Што характэрна для…?  
Прымяненне
Ажыцяўленне дзейнасці (інтэлектуальнай і практычнай) у знаёмай сітуацыі: па ўзоры, алгарытме. Пытанні прычынна-выніковага характару, заданні на абгрунтаванне, доказ, параўнанне, класіфікацыю, пошук заканамернасцей, абагульненне і інш.
Заданні: Прааналізаваць… Аргументаваць… Скласці тэрніналагічны слоўнік, храналагічную табліцу… Зрабіць высновы… Высветліць… Даказаць… Згрупаваць… Кваліфікаваць сітуацыю з пазіцыіі… Прывесці прыклады, якія ілюструюць.., пацвярджаюць… Зрабіць параўнальную характарыстыку… Устанавіць прычыны… Зрабіць заключэнне пра…Абгрунтаваць правілы, ролю, выбар і інш… Адабраць найбольш важныя звесткі з атрыманай інфармацыі… Параўнаць аб’екты вывучэння па заданых крытэрыях… Скласці структурна лагічную схему па змесце тэксту… Скласці ўмоўную схему-апору… Паставіць пытанні да тэксту… Сістэматызаваць матэрыял па пэўных крытэрыях…
Пытанні: З чым звязана..? Чаму..? Навошта…? У чым розніца і што агульнае..?
Творчасць
(перанос вопыту)
Заданні на перанос ведаў і ўменняў у новую сітуацыю. Праектаванне, мадэляванне, даследванне, адказы на пытанні пошукавага характару; удзел у дыскуссіі; бачанне новай праблемы ў традыцыйнай сітуацыі; праяўленне творчых здольнасцей і нестандартнага мыслення.
Заданні: Відазмяніць… Змадэляваць працэс, змены ў… Спраектаваць… Апісаць магчымыя вынікі, варыянты… Прапанаваць шляхі рашэння… Інтэграваць… Інтэрпрэтаваць… Перабудаваць… Аднавіць… Удасканаліць… Супаставіць пункты гледжання па вывучаемай з’яве праз іх аргументаванне… Даць прагноз магчымага развіцця падзей… Ацаніць на аснове зададзенных крытэрыяў якую-небудзь з’яву… Распрацаваць сваю класіфікацыю… Напісаць творчае сачыненне…
Пытанні: Што адбудзецца, калі…? Чым вызначаецца якая-небудзь з’ява і інш…? Якое значэнне мае…? Які варыянт найбольш рацыянальны і чаму? Як гэта адаб’ецца…?
свернуть

Тыпы ўрокаў і асноўныя віды дзейнасці настаўніка

1.Візітная картка настаўніка
Агульныя звесткі;
Копіі дыплома і пасведчанняў аб праходжанні курсаў;
Педагагічнае крэда;
Самааналіз педагагічнай дзейнасці;
 
2.Вынікі навукова-педагагічнай дзейнасці
Вынікі НПК, алімпіяд,конкурсаў;
 
3.Вучэбна-метадычная дзейнасць
Праграмны банк;
Метадычная работа (над тэмай па самаадукацыі, удзел у рабоце раённага і школьнага МА, курсавая падрыхтоўка);
Матэрыялы выступленняў;
 
4.Тэма  работы па самаадукацыі
Мэта работы;
Этапы работы над тэмай па самаадукацыі;
Тэарэтычны матэрыял;
Практычная апрабацыя;
 
5.Рэйтынг вучэбных дасягненняў вучняў 
 
6.Сцэнарыі ўрокаў па беларускай мове і літаратуры і пазакласных мерапрыемстваў
свернуть

Тыпы ўрокаў і асноўныя віды дзейнасці настаўніка

Основной тип обучения

Основание цели урока

Основные виды деятельности учителя на уроке

Основные формы

организации

1. Традиционный (Информационно-знаниевый)

Формирование суммы знаний, умений и навыков

Передача и закрепление знаний по образцу без изменения содержания знаний

Уроки сообщения новых знаний, закрепления, проверки и т.д.

2. Развивающий

1. Проблемно-поисковый

2. Интегрированный

3. Творчески-реализационный

(нетрадиционный)

Формирование мыслительной деятельности для более эффективного накопления и применения знаний 

Формирование целостной мыслительной деятельности на основе межпредметных и внутрипредметных связей

Развитие познавательного интереса на основе необычных средств представления учебного материала и включения учащихся в деятельность по частичному изменению содержания учебного материала

Выявление метода, связывающего изученные понятия в единую систему обобщенных знаний для развития мыслительной деятельности без изменения содержания знаний

Введение различных оснований в содержание главной темы (интеграция различных предметов и знаний)

Изменение способов организации учебной деятельности и (частично) содержания изучаемых знаний: имитация деятельности, игровая основа, опора на фантазию и т.п.

Уроки общеметодологической направленности, рефлексии, контроля и т.д.

Спиралевидная, пластообразная, взаимопроникающая и т.п. формы организации содержания уроков.

Уроки-лекции, встречи, театрализации, защиты идей и знаний; спектакль, салон, студия, экскурсия и т.п.

свернуть

Тыпы ўрокаў

Тип учебного занятия

Дидактическая цель

Структура

Изучение нового материала и первичного закрепления

1. Создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации.

Оргмомент. Целеполагание и мотивация. Актуализация. Первичное усвоение материала. Осознание и осмысление учебной информации.

Первичное закрепление учебного материала. Информация о домашнем задании. Рефлексия (подведение итогов урока).

Комплексное применение знаний и умений.

2. Создать условия для применения знаний и умений в знакомой и новых учебных ситуациях .

Оргмомент. Целеполагание и мотивация. Актуализация. Применение знаний (упражнения):

-   в знакомой ситуации (типовые),

-                   - в измененной ситуации (конструктивные),

-                   - в новой ситуации (проблемные).

Информация о домашнем задании. Рефлексия (подведение итогов урока).

Комбинированное

3. Создать условия для осознания и осмысления блока новой учебной информации, применения их в знакомой и новой учебной ситуациях, проверки уровня усвоения системы знаний и умений.

Оргмомент. Целеполагание и мотивация. Актуализация. Первичное усвоение учебного материала. Осознание и осмысление учебного материала. Систематизация знаний и умений. Применение знаний и умений. Проверка уровня усвоения знаний и умений. Информация о домашнем задании. Рефлексия (подведение итогов).

свернуть

Материал для молодого учителя "Прыкладныя фармулёўкі пытанняў і заданняў з улікам запатрабаваных узроўняў засваення вучэбнага матэрыялу"

    

Узровень засваення
вучэбнага матэрыялу
 
Тып заданняў
 
Фрагменты фармулёвак заданняў і пытанняў
Уяўленне
Заданні на агульнае ўяўленне, распазнаванне, арыентацыю, паўтор азначэнняў, пазнаванне, прыпамінанне, выдзяленне аб’екта, пералічэнне прыкмет, выбар правільнага варыянта адказу і інш.
Заданні: Адабраць… Выбраць… Падкрэсліць… Знайсці ў табліцы… Закончыць фразу… Выбраць правільны адказ…Назваць… Выказаць агульнае меркаванне… З прыведзенага спісу выпісаць… Распазнаць (па адметных прыкметах)… Указаць… Дапісаць… Пералічыць факты… Распазнаць па якіх-небудзь прыкметах…
Пытанні: Якія з пералічаных варыянтаў можна аднесці да…? Ці згодны вы са сцвярджэннем…? Якія з пералічаных паняццяў з’яўляюцца…?
Разуменне
Заданні, якія патрабуюць тлумачэнне сутнасці якіх-небудзь паняццяў, з’яў, працэссаў, асноўных асаблівасцей, уласцівасцей прыкмет.
Заданні: Узнавіць… Даць азначэнне і патлумачыць яго… Суаднесці паняцце з яго азначэннем… Суаднесці факты і з’явы… Апісаць структуру, прыкметы, асаблівасці, паслядоўнасць працэсаў і узаемасувязь… Патлумачыць сутнасць, асаблівасці, узаемасувязь… Растлумачыць з дапамогай канкрэтных прыкладаў якія-небудзь з’явы… Даць трактоўку… Сфармуляваць…
Пытанні: У чым сутнасць той ці іншай з’явы? У якой паслядоўнасці…? Як…? Што такое…? Для чаго…? Якія вам вядомы… і чым яны вызначаюцца? Што характэрна для…?  
Прымяненне
Ажыцяўленне дзейнасці (інтэлектуальнай і практычнай) у знаёмай сітуацыі: па ўзоры, алгарытме. Пытанні прычынна-выніковага характару, заданні на абгрунтаванне, доказ, параўнанне, класіфікацыю, пошук заканамернасцей, абагульненне і інш.
Заданні: Прааналізаваць… Аргументаваць… Скласці тэрніналагічны слоўнік, храналагічную табліцу… Зрабіць высновы… Высветліць… Даказаць… Згрупаваць… Кваліфікаваць сітуацыю з пазіцыіі… Прывесці прыклады, якія ілюструюць.., пацвярджаюць… Зрабіць параўнальную характарыстыку… Устанавіць прычыны… Зрабіць заключэнне пра…Абгрунтаваць правілы, ролю, выбар і інш… Адабраць найбольш важныя звесткі з атрыманай інфармацыі… Параўнаць аб’екты вывучэння па заданых крытэрыях… Скласці структурна лагічную схему па змесце тэксту… Скласці ўмоўную схему-апору… Паставіць пытанні да тэксту… Сістэматызаваць матэрыял па пэўных крытэрыях…
Пытанні: З чым звязана..? Чаму..? Навошта…? У чым розніца і што агульнае..?
Творчасць
(перанос вопыту)
Заданні на перанос ведаў і ўменняў у новую сітуацыю. Праектаванне, мадэляванне, даследванне, адказы на пытанні пошукавага характару; удзел у дыскуссіі; бачанне новай праблемы ў традыцыйнай сітуацыі; праяўленне творчых здольнасцей і нестандартнага мыслення.
Заданні: Відазмяніць… Змадэляваць працэс, змены ў… Спраектаваць… Апісаць магчымыя вынікі, варыянты… Прапанаваць шляхі рашэння… Інтэграваць… Інтэрпрэтаваць… Перабудаваць… Аднавіць… Удасканаліць… Супаставіць пункты гледжання па вывучаемай з’яве праз іх аргументаванне… Даць прагноз магчымага развіцця падзей… Ацаніць на аснове зададзенных крытэрыяў якую-небудзь з’яву… Распрацаваць сваю класіфікацыю… Напісаць творчае сачыненне…
Пытанні: Што адбудзецца, калі…? Чым вызначаецца якая-небудзь з’ява і інш…? Якое значэнне мае…? Які варыянт найбольш рацыянальны і чаму? Як гэта адаб’ецца…?
свернуть